Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

WebDeveloper

Nazwa firmy: SoftSystem Sp. z o.o.
Branża: Informatyka/Programowanie
Region: podkarpackie
Miasto: Rzeszów (PK)
Data publikacji: 05-03-2021

Twoje zadania:

 • tworzenie i rozwijanie projektów i aplikacji webowych na podstawie wymagań biznesowych
 • utrzymywanie istniejącego kodu aplikacji i tworzenie nowych funkcjonalności
 • wykrywanie i usuwanie błędów z kodu źródłowego oraz jego doskonalenie
 • aktywne dzielenie się wiedzą, przeprowadzanie code review
 • współtworzenie dokumentacji technicznej
 • wsparcie techniczne klienta
 

Twoje umiejętności:

 • minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku
 • bardzo dobra znajomość ES5/ES6
 • dodatkowym atutem będzie znajomość: Python, Java 9+, C#, DevOps
 • doświadczenie w pracy z frameworkami Spring/SpringBoot/Vue2/Vue3
 • praktyczna znajomość SQL (Oracle i/lub Postgres)
 • znajomość Git/GitHub/GitLab
 • umiejętność pisania testów jednostkowych, testów e2e, testów integracyjnych w w/w platformach
 • wykształcenie wyższe techniczne (kierunek: informatyka lub pochodne)
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne czytanie dokumentacji technicznej
 

Możemy Ci zaoferować: 

 • wynagrodzenie zależne od posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • dostęp do najnowszych technologii oprogramowania
 • szkolenia
 • przez pierwsze dwa lata możliwość podwyżki za wyniki co pół roku
 • co pół roku nagroda za wyniki
 • dofinansowanie karty MultiSport lub Karty Medycznej
 • elastyczne godziny pracy
 • możliwość pracy zdalnej
 • doskonalenie języka angielskiego w ramach bezpłatnych zajęć
 • przyjazną atmosferę 🙂

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: praca.rzeszow@softsystem.pl z dopiskiem: WebDeveloper – Rzeszów
Prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SoftSystem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leszka Czarnego 6a w Rzeszowie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego."

Jeżeli chce Pani/Pan abyśmy rozpatrywali jego kandydaturę także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o umieszczenie w CV dodatkowej klauzuli:

"Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SoftSystem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leszka Czarnego 6a w Rzeszowie w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych."

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesach rekrutacji.

Administrator danych:

Informujemy, że Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest SoftSystem Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Leszka Czarnego 6A, 35-615 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000065507, REGON 001417972, NIP 521-00-91-158, kapitał zakładowy wynosi 640.794,00 PLN,

zwany dalej „Administratorem”

Inspektor ochrony danych (IODO);

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się przez adres e-mail: iodo@softsystem.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

SoftSystem Sp. z o.o. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe  także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • osobom upoważnionym przez administratora,
 • podmiotom wspomagającym procesy rekrutacji,
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków, m.in.: podwykonawcom, dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność administratora.

 

Przekazywanie danych poza EOG

 

Może nastąpić przekazanie Pani / Pana danych dla partnera w USA i/lub w Europie w związku z realizacją procesów biznesowych.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez kolejne 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)      prawo do usunięcia danych osobowych;

5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Profilowanie:

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130