Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Asystent

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: Pozyskane z sieci przez ABK
Branża: Administracja publiczna
Region: podkarpackie
Miasto: Rzeszów (PK)
Data publikacji: 09-10-2019

 

 

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 55263

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Placówki SG w Rzeszowie - Jasionce (Port lotniczy Rzeszów-Jasionka). Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera (również powyżej 4 godzin na dobę, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym). Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Praca w systemie jednozmianowym. Brak podległych pracowników. Kontakty zewnętrzne: kilka razy w tygodniu z organami zewnętrznymi (sąd, prokuratura, policja, itp.) w celu ustalenia numerów kontaktowych oraz potwierdzenia wysłanej korespondencji.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na I piętrze w budynku trzykondygnacyjnym, na terenie kompleksu Portu lotniczego Rzeszów-Jasionka. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Budynek posiada windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, jednakże w pozostałym zakresie nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz budynku brak jest miejsc parkingowych, najbliższy parking znajdują się około 200 metrów od budynku. Brak czynników szczególnie utrudniających wykonywanie zadań.

Zakres zadań

 • Obsługiwanie sieci utajnionej łączności telekopiowej „TURKUS", przesyłanie, przyjmowanie oraz rejestrowanie szyfrofaksów, telegramów w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów;
 • Ewidencjonowanie, terminowe przekazywanie i dostarczanie do adresatów korespondencji faksowej i elektronicznej wchodzącej i wychodzącej w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów;
 • Terminowe przekazywanie i dostarczanie do adresatów korespondencji niejawnej, zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony przed dekonspiracją oraz obsługiwanie i konserwowanie sprzętu łączności specjalnej w celu zapewnienia właściwego obiegu informacji niejawnych;
 • Wydawanie stosownych dokumentów dot. wyjazdów służbowych, delegacji, prowadzenie dokumentacji z tym związanej w celu zapewnienia poprawności realizowanych zadań;
 • Ewidencjonowanie oraz rozdzielanie materiałów biurowych w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania placówki;
 • Prowadzenie na bieżąco książki ewidencji mienia placówki oraz uzgadnianie raz na kwartał książki mienia z ewidencją główną w celu zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym;
 • INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STANOWISKA: Stanowisko zostało utworzone w celu zapewnienia właściwego obiegu korespondencji jawnej i niejawnej oraz w celu zapewnienia sprawnego prowadzenia spraw związanych z wydawaniem stosownych dokumentów podróży i rozdziału materiałów biurowych. Zadania wykonywane na stanowisku asystenta mają charakter jednolity, określony odpowiednimi procedurami. Stanowisko pracy wymaga realizacji zadań w sposób systematyczny i rzetelny. Zadania wymagają bardzo dobrej znajomości procedur i wytycznych w w/w zakresie. Zmiany w przepisach, procedurach i wytycznych wymagają od pracownika umiejętności interpretacji oraz aktualizacji posiadanej wiedzy (kilka razy w roku). Osoba na tym stanowisku, z uwagi na częste kontakty z funkcjonariuszami oraz pracownikami, powinna cechować się komunikatywnością i wysoką kulturą osobistą. Na opisywanym stanowisku pracy nie jest wymagana kreatywność, ponieważ obieg dokumentów odbywa się według ściśle określonych procedur. Praca polega na zapewnieniu terminowego i zgodnego z przepisami obiegu korespondencji jawnej i niejawnej, wchodzącej i wychodzącej, przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa użytkowanych sieci informatycznych służących do przetwarzania informacji niejawnych zgodnie z ich dokumentacją bezpieczeństwa oraz prowadzeniu spraw administracyjnych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem placówki. W przypadku zaistnienia sytuacji bezprecedensowych decyzje podejmowane są w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym, a od pracownika oczekuje się przedstawienia propozycji rozwiązań zgodnych z przepisami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy biurowej lub administracyjnej,
 • Znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • Znajomość przepisów prawnych: ustawa ochronie informacji niejawnych, rozporządzenie o podróżach służbowych funkcjonariuszy SG,
 • Kreatywność, obowiązkowość oraz dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się do pracy w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu (dostępna jako załącznik, jak również na stronie internetowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

 

Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-31

Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Źródło:https://www.praca.pl/asystent_2711616.html?rf=sub&utm_source=subskrypcje&utm_medium=jobalert&utm_campaign=16.00&utm_term=aktualne&utm_content=2019.10.06, (09.10.2019r.)

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130