Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Starszy Inspektor

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: Pozyskane z sieci przez ABK
Branża: Administracja publiczna
Region: podkarpackie
Miasto: Przemyśl (PK)
Data publikacji: 07-06-2019
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Przemyśl

Ogłoszenie o naborze Nr 48788

 

 


Warunki pracy

- czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej - praca w systemie jednozmianowym, 
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, 
- część czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym (również powyżej 4 godzin dziennie np. opracowywanie ekspertyz),
- brak podległych pracowników. 
Kontakty zewnętrzne: kilka razy w miesięcu z przedstawicielami firm zewnętrznych świadczących usługi serwisowe w celu ustaleń możliwości naprawy i dostępu do części zamiennych, uzyskania porad serwisowych oraz nadzoru realizacji i odbioru wykonywanych usług. 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: I piętro w budynku wielokondygnacyjnym na terenie kompleksu koszarowego Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34, 37 - 700 Przemyśl. Budynek ten nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy). 
Stanowisko stworzone w celu prowadzenia dokumentacji technicznej, sprawowania nadzoru nad stanem technicznym oraz organizowania i wykonywania montaży, napraw, przeglądów i konserwacji sprzętu i urządzeń awaryjnego zasilania eksploatowanych w oddziale i podległych komórkach organizacyjnych oraz opracowywania ekspertyz oraz klasyfikacji sprzętu łączności.
CZYNNIKI SZCZEGÓLNIE UTRUDNIAJĄCE WYKONYWANIE ZADAŃ: praca w terenie, naprawy niektórych urządzeń przeprowadzane są pod napięciem lub po ściągnięciu osłon. Część zadań wykonywanych jest w terenie oraz w Placówkach SG.

Na zewnątrz budynku znajdują się miejsca parkingowe dla pracowników.

 

 

Zakres zadań

 • Wykonywanie montaży, napraw awaryjnych, przeglądów i konserwacji sprzętu i urządzeń zasilania awaryjnego w celu utrzymywania stałej gotowości do pracy.
 • Opracowywanie ekspertyz oraz dokonywanie klasyfikacji i weryfikacji sprzętu i urządzeń zasilania awaryjnego w zakresie oceny stanu technicznego w celu wydania opinii dotyczącej dalszego przeznaczenia.
 • Prowadzenie dokumentacji sprzętu i urządzeń awaryjnego zasilania w oddziale i podległych komórkach organizacyjnych w celach ewidencyjnych i racjonalnego rozdziału środków.
 • Wykonywanie montaży, modernizacji, przeglądów i pomiarów parametrów instalacji teletechnicznych i uziomowych w celu utrzymania w sprawności zapewniającej ciągłe przetwarzanie informacji niezbędnych do ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego.
 • Wykonywanie napraw sprzętu i urządzeń elektronicznych eksploatowanych w BiOSG w celu utrzymania w stałej gotowości do pracy
 • Sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym sprzętu i urządzeń łączności eksploatowanego w BiOSG w celu utrzymania w stałej gotowości do pracy.
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji serwisowej – zlecenia pracy w celu rozliczenia części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z przepisami zawartymi w wytycznych o prowadzeniu gospodarki materiałowej.
 • Konserwowanie oraz nadzór nad oddanym do użytku mieniem w celu utrzymania urządzeń w należytej sprawności technicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie elektryczne / elektro-mechaniczne / elektroniczne / informatyczne / teleinformatyczne 
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy związanej z wykonywaniem prac serwisowych urządzeń i systemów awaryjnego zasilania lub sprzętu elektronicznego
 • Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji na stanowisku: eksploatacji i obsługi.
 • Posiadanie wiedzy z zakresu obsługi i konserwacji sprzętu i urządzeń awaryjnego zasilania.
 • Obsługa komputera, pakietu biurowego i programów specjalistycznych eksploatowanych urządzeń.
 • Wiedza z zakresu elektroniki i informatyki niezbędna do napraw sprzętu elektronicznego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność negocjowania, rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach nieprzewidywalnych, pracy w stresie, pod presją czasu.
 • Znajomość Ustawy o Służbie Cywilnej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji na stanowisku: eksploatacji i obsługi.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się do pracy w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu (dostępna również na stronie internetowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej)
 • W przypadku składania ofert przez osoby niepełnosprawne: kopie dokumentów potwierdzajacych niepełnosprawność (aktualne orzeczenie ustalajace stopień niepełnosprawności lub kopie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, w przypadku jego posiadania.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 


Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-05

Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

Źródło:https://www.praca.pl/starszy-inspektor_2518149.html#1eba9d16f79dc73c436b4905cb40c4b0, (07.06.2019r.)

 

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130