Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Młodszy archiwista

Ogłoszenie nieaktualne
Nazwa firmy: Pozyskane z sieci przez ABK
Branża: Administracja publiczna
Region: podkarpackie
Miasto: Przemyśl (PK)
Data publikacji: 08-04-2019
Archiwum Państwowe w Przemyślu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy archiwista
Miejsce pracy: Przemyśl
Ogłoszenie o naborze Nr 45614

 

 

 

 

Warunki pracy

Praca wykonywana 8 godzin dziennie w systemie jednozmianowym. 
- praca w siedzibie Archiwum oraz w miejscu składowania dokumentacji z wyborów 
- stałe dojazdy służbowe pomiędzy siedzibą Archiwum a magazynem 
- wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem dokumentacji (ręczne prace transportowe przekraczające 20 kg) 
- brak przeciwwskazań do pracy na wysokości do 3 m. 
- narażenie na kontakt z kurzem mogącym powodować alergie 
- narażenie na inne czynniki biologiczne 
- stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy, praca powyżej 4 godzin na dobę, z naturalnym i sztucznym oświetleniem

 

 

Zakres zadań

 • Realizacja procesu przyjmowania, rozmieszczania i obsługiwania dokumentacji z wyborów w magazynie poza siedzibą Archiwum, w tym sporządzanie ewidencji i przygotowywanie do brakowania dokumentacji z wyborów
 • Wykonywanie prac technicznych i porządkowych w magazynie związanych z przechowywaniem, oznaczaniem i rozmieszczaniem akt wyborczych
 • Utrzymywanie kontaktów z urzędnikami wyborczymi oraz Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego
 • Realizacja kwerend archiwalnych
 • Obsługa użytkowników zasobu archiwalnego w czytelni

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie 
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów prawa archiwalnego
 • znajomość przepisów Kodeksu wyborczego i aktów wykonawczych
 • znajomość przepisów KPA
 • biegła znajomość obsługi komputera, pakietów biurowych typu MS Windows, MS Office i sprzętów peryferyjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość metodyki archiwalnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość pracy w systemie EZD
 • znajomość języka ukraińskiego
 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia


 

 

Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-15 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem „nabór na stanowisko młodszego archiwisty O. III”, w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego)
na adres: Archiwum Państwowe w Przemyślu ul. Lelewela 4, 37-700 Przemyśl lub osobiście w sekretariacie Archiwum p.100 I piętro do godz. 15:30

 

Aplikuj:https://www.praca.pl/mlodszy-archiwista_2405665.html?rf=sub&utm_source=subskrypcje&utm_medium=systemowa&utm_campaign=16.00&utm_term=aktualne&utm_content=2019.04.06

Źródło:https://www.praca.pl/mlodszy-archiwista_2405665.html?rf=sub&utm_source=subskrypcje&utm_medium=systemowa&utm_campaign=16.00&utm_term=aktualne&utm_content=2019.04.06, (08.04.2019)

Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest wpisane do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 2130