Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

"Controling w zarządzaniu grupami kapitałowymi" - Wykład Otwarty Pani prof. Marii Sierpińskiej

Szanowni Państwo,

JM Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej prof. dr hab. Jerzy Posłuszny uprzejmie zaprasza Państwa na wykład otwarty Pani prof. dr. hab. Marii Sierpińskiej nt. „Controlling w zarządzaniu grupami kapitałowymi”, który odbędzie się 29 maja 2019 roku (środa) o godzinie 12.00 w sali nr 23 w budynku „Collegium Administrativum” w Kampusie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej przy ul. Cegielnianej 14. Pani Profesor będzie gościła w Rzeszowie po raz pierwszy.

 

Prof. dr hab. Maria Sierpińska,

absolwentka Wydziału Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny tej Akademii (obecna nazwa – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Aktualnie Członek Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz Członek Polskiej Akademii Nauk. Swoje zainteresowanie naukowe koncentruje w trzech obszarach: zarządzania finansami przedsiębiorstw, analizy działalności przedsiębiorstw, wykorzystania narzędzi controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

 

Za pracę doktorską (1982) otrzymała nagrodę Ministra Nauki, Techniki i Szkolnictwa Wyższego. Jej praca habilitacyjna (1991) Rola przedsięwzięć oszczędnościowych w procesie równoważenia rynku surowcowo-materiałowego została szeroko wykorzystana w praktyce gospodarczej. Pracę na uczelni łączy z pracą w praktyce gospodarczej. Napisała ponad 100 ekspertyz dla przedsiębiorstw i różnych ministerstw. Od 1991 zasiadała w kilkunastu radach nadzorczych. Do 2000 była doradcą do spraw finansowych prezesa Huty im. Sendzimira w Krakowie. W latach 2005–2006 była doradcą do spraw gospodarczych premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Laureat wielu nagród, wśród najważniejszych: 1998 – Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo książki Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, 2000 – Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za książkę Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, 2000 – Złoty Krzyż Zasługi, 2002 – Medal Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie za współpracę, 2004 – Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za książkę Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, 2005 – Medal 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

 

Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z dziedziny ekonomiki przemysłu, ekonomiki przedsiębiorstw oraz analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. Najważniejsze publikacje książkowe to wydane wspólnie z Tomaszem Jachną Ocena bieżącej i rozwojowej działalności przedsiębiorstwa i Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie oraz wspólnie z Bogusławem Niedbałą Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, a także wspólnie z Dariuszem Wędzkim Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Doświadczenia praktyczne zdobyte w pracy w radach nadzorczych spółek oraz w przygotowaniu prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, ich restrukturyzacji i opracowywaniu programów naprawczych zostały wykorzystane w aktualnie wydanej książce Controlling finansowy w przedsiębiorstwie.

 

Z poważaniem,

dr Agnieszka Woś

Prodziekan Kolegium Zarządzania

 

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów