Znajdź idealną pracę!
Znajdź idealnago kandydata!

Bezpłatny kurs języka angielskiego w ramach projektu "Praca bez barier- Akademia umiejętności językowych"

MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. jest Beneficjentem projektu „Praca bez barier – Akademia umiejętności językowych”, realizowanego na podstawie umowy nr RPPK.09.03.00-18-0068/16-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytetu IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Poddziałania 9.3 „Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych”.

Projekt jest skierowany do grupy 570 osób będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, deklarujących z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzania umiejętności z języka angielskiego. W ramach projektu MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. oferuje bezpłatne szkolenie z języka angielskiego trwające 240 godzin na poziomie A1+A2 lub poziomie B1+B2 z materiałami dydaktycznymi: podręczniki i ćwiczenia oraz akredytowanym egzaminem.

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

·        zamieszkujące lub uczące się na terenie województwa podkarpackiego,

·        w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie), pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu,

·        w tym osoby z niepełnosprawnościami (wykształcenie co najwyżej średnie, osoba zatrudniona lub bezrobotna)

·        w tym osoby w wieku  50 lat i więcej (wykształcenie dowolne), pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu .

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie projektu:http://www.angielskibezbarier.pl

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu:

TEL.: 517 279 097, 22 162 78 26; biuro@angielskibezbarier.pl